Beekman TrapmontageGarantieverklaring

 GARANTIEVERKLARING Beekman Trapmontage

 

OpdrachtnemerBeekman TrapmontageBansingel 96 4731 VM te Oudenbosch,


Werk: Installeren van trappen 

 

Betreft onderdeel:

30 jaar garantie op onze trappen

 

Deugdelijke oplevering
Beekman Trapmontage verklaart het bovenomschreven onderdeel deugdelijk te hebben geleverd en aangebracht conform de aannemingsovereenkomst en overeenkomstig de kennis van de techniek ten tijde van de levering en uitvoering van dat werk.

 

Garantie
Beekman Trapmontage verklaart tevens dat hij alle gebreken die vanaf het gereedkomen van bovenomschreven onderdeel of onderdelen tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daaraan gedurende bovengenoemde periode(s) aan dit onderdeel of deze onderdelen mochten voorkomen en kennelijk zijn te wijten aan een gebrek, voor zijn rekening, op eerste aanzegging van Opdrachtgever of diens rechtsopvolgers zo spoedig mogelijk voor zijn rekening zal herstellen dan wel doen herstellen, of voor vervanging met nieuw en deugdelijk materiaal zal zorgdragen.

 

Gebreken in de zin van deze garantieverklaring zijn gebreken, waarvan de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid die aan ondergetekende kan worden toegerekend.

 

Beekman Trapmontage is niet gehouden om herstelwerkzaamheden uit te voeren die het maximumbedrag van  15.000 te boven gaan. Indien de herstelkosten het maximumbedrag te boven gaan, bepalen Opdrachtgever en Aannemer in overleg welke onderdelen van de herstelwerkzaamheden door Aannemer zullen worden uitgevoerd. 

 

Algemene voorwaarden 

Op deze garantieverklaring zijn de algemene voorwaarden van Beekman Trapmontage van toepassing. 

 

Branchevoorwaarden

Op deze garantieverklaring zijn de algemene branchevoorwaarden nbvt van toepassing. 

 

Deze garantieverklaring vervalt indien door of namens Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers herstel- of andere werkzaamheden aan bovengenoemd onderdeel of onderdelen worden uitgevoerd zonder voorafgaande mededeling en schriftelijke goedkeuring van ondergetekende voor het verrichten van die werkzaamheden.

 


Aldus opgemaakt en ondertekend:
4ae197-baeb-48bc-b40f-9f3e5f3110ee_ 

d_884ae197-baeb-48bc-b40f-9f3e5f3110ee_ 

 

Remko Beekman

× Hoe kunnen wij je helpen?